Strona główna | Czynności notarialne  |  Opłaty i przepisy  |  Wymagane dokumenty  |  Kontakt  |  Linki

 
 

- CZYNNOŚCI NOTARIALNE -


     Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 189, poz. 1158 wraz z późn. zmianami) Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

     Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

     Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa również po odwołaniu z pełnionej funkcji.

     Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie w akcie wskazanym.

     W przypadkach prawem przewidzianych, notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym wypisy dokumentów oraz pisemne informacje o tych dokumentach.


 

Tel.: 71 - 313 36 06 | 71 - 733 69 08 | 71 - 733 69 41
E-mail: biuro@notariuszolawa.pl | notariusz@notariuszolawa.pl